ضوابط آموزشی

 

 
حوزه: آموزش

نام و نام خانوادگی کارشناس تحصیلات تکمیلی:المیرا صالحی

اطلاعات تماس:

+++++++++++++++++++++++++++++++

کارشناسي ارشد

 

 
- دوره کارشناسي ارشد ، يکي از دوره هاي آموزش عالي بالاتر از دوره کارشناسي است ، که پس از آن به اجرا در مي آيد و سرانجام به اعطاء مدرک کارشناسي ارشد در رشته مربوط منتهي مي گردد.

 

- هدف از ايجاد دوره کارشناسي ارشد ، گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهشگراني است که با فراگيري آموزشهاي لازم و آشنايي با روش هاي پژوهش علمي ، مهارت لازم را براي آموزش ، پژوهش و خدمات پيدا مي کنند.

 

 
شرايط ورود:

شرايط ورود به دوره به شرح زير است :

 

 

 
- داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي
- داشتن گواهينامه پايان دوره کارشناسي يا بالاتر مورد تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي در رشته هاي مورد قبول (به تشخيص شوراي عالي برنامه ريزي

- برخورداري از توانايي جسمي لازم و متناسب با رشته تحصيلي

- موفقيت در آزمون ورودي دوره

 

طول دوره:

 

 

 
- طول دوره مدتي است که دانشجو بايد دروس تعيين شده در اين دوره را با پايان نامه براساس مقررات مربوط به اتمام برساند.طول دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته 2 سال است.
- کميته تحصيلات تکميلي مي تواند ، در صورت لزوم و حسب مورد يک و حداکثر تا دو نيمسال تحصيلي به طول دوره دانشجو اضافه کند. 

- چنانچه واحد دانشگاهي نتواند حداقل واحد هاي درسي را در يک نيمسال تحصيلي ارائه دهد ، به نسبت کسر  واحد هاي ارائه شده ، به طول دوره دانشجو افزوده مي شود . در هر صورت طول دوره تحصيل نبايد از سه سال تجاوز نمايد.

-  انتقال و تغيير رشته در دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع است.

- در صورتي که ارائه برخي از دروس ، در يک رشته و دريک زمان معين ، در مؤسسه مبداء ممکن نباشد دانشجو مي تواند آن دروس را با موافقت استاد راهنما و تاييد کميته تحصيلات تکميلي و با هماهنگي سازمان مرکزي دانشگاه ، در يکي از مؤسسات آموزش عالي ديگر که مجري دوره است به صورت مهمان بگذراند. در اين حال کسب موافقت مؤسسه مقصد هم ضروري است و تعداد واحدهاي درسي دانشجوي ميهمان در يک مؤسسه نبايد از نصف واحدهاي درسي دوره تجاوز نمايد.

 

حضور و غياب:

 

 

 
- حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي و ديگر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است.
- در صورتي که غيبت دانشجو در يک درس بيش از حد مجاز بوده و از نظر مؤسسه ، موجه تشخيص داده شود ، آن درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف مي شود . در اين صورت رعايت حدنصاب 8 واحد در آن نيمسال الزامي نيست . ولي آن نيمسال از نظر طول تحصيل براي دانشجو يک نيمسال کامل محسوب مي شود.

- غيبت غير موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر براي آن درس است.

- در صورتي که غيبت دانشجو در امتحان ، از نظر مؤسسه ، موجه تشخيص داده شود ، درس مزبور حذف مي شود.

 

واحد هاي درسي:

 

 

 
- تعداد کل واحد هاي درسي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته ، با احتساب واحد پايان نامه بر حسب رشته ، حداقل 28 و حداکثر 32 واحد است.
- در انتخاب دروس اولويت با دروس جبراني است . تعيين تعداد و نوع دروس و زمان انتخاب آنها در چهارچوب برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي، بر عهده کميته تحصيلات تکميلي موسسه ذيربط است.

- به ازاي گذراندن هر 12 واحد درسي از دروس جبراني ، يک نيمسال تحصيلي، به طول مدت تحصيلي دانشجو افزوده مي شود.

- حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبراني در دوره کارشناسي ارشد ، 12 است.

- اگر نمره دانشجو در يک درس انتخابي کمتر از 12 باشد، مي تواند با موافقت استاد راهنما به جاي آن درس ، درس ديگري را انتخاب نمايد.

- در مواردي که ارزشيابي دانشجو در يک درس موکول به فعاليتهايي باشد که با تشخيص استاد مربوط انجام آن در طول يک نيمسال تحصيلي ممکن نيست ، نمره دانشجو در آن درس نا تمام محسوب مي شود.در اين صورت بايد نمره دانشجو در اين درس ، حداکثر تا پايان نيمسال تحصيلي بعد ، توسط استاد ذيربط به نمره قطعي تبديل و در کارنامه وي ثبت شود.

- ميانگين نمرات دروس دانشجو ، در دوره کارشناسي ارشد ، در هر نيمسال تحصيلي ، نبايد از 14 کمتر باشد.اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي کمتر از 14 باشد ، آن دانشجو از ادامه تحصيل محروم  مي شود

- نمره دروس پيشنياز يا جبراني در کارنامه دانشجو ، جداگانه ثبت مي شود ، اما در احتساب ميانگين نمرات نيمسال تحصيلي و ميانگين کل نمرات دانشجو منظور نمي شود.

- ميانگين کل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از 14 کمتر باشد.در غير اينصورت فارغ التحصيل دوره کارشناسي ارشد شناخته نمي شود.

- دانشجويي که پس از گذراندن کليه واحد هاي درسي دوره ، ميانگين کل نمرات او از 14 کمتر باشد ، در صورتي که حداکثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد ، مي تواند تا 16 واحد از دروسي را که در آنها نمره کمتر از 14 گرفته است ، فقط در يک نيمسال تحصيلي تکرار کند و در صورت جبران کمبود ميانگين کل ، فارغ التحصيل شود. دانشجوياني که به هر دليل نتوانند از اين فرصت استفاده کنند از ادامه تحصيل محروم مانده و مدرکي دريافت نمي کنند.

- تعداد واحد پايان نامه کارشناسي ارشد، مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي است.

- در صورتيکه واحد هاي انتخابي دانشجو در يک نيمسال بهر علت حذف شود ، نيمسال مزبور از نظر مشروطي و ديگر مقررات نيمسال کامل محسوب مي شود.

 

مرخصي تحصيلي:

 

 

 
-دانشجوي دوره کارشناسي ارشد مي تواند حداکثر براي يک نيمسال تحصيلي ، با کسب موافقت دانشگاه، از مرخصي تحصيلي استفاده کند.
- مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

- درخواست مرخصي تحصيلي بايد قبل از شروع نامنويسي در هر نيمسال تحصيلي به مؤسسه مربوط تسليم و موافقت آن مؤسسه کسب گردد. موافقت مؤسسه با مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلي وي صورت مي گيرد و منوط به اين است که ادامه تحصيل دانشجو از آن به بعد با مشکل مواجه نشود.

- در صورتي که دانشجو بدون کسب موافقت مؤسسه حتي براي يک نيمسال ، ترک تحصيل نمايد از ادامه تحصيل محروم  مي شود.

 

انصراف از تحصيل:

 

 

 
- دانشجو مي تواند به هر دليل ، از تحصيل اعلام انصراف نمايد . در اين صورت بايد درخواست خود را مبني بر انصراف به مؤسسه تسليم نمايد.چنانچه دانشجو بعد از يک ماه درخواست خود را پس نگيرد ، آن مؤسسه نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام مي نمايد.
- دانشجوي انصرافي يا اخراجي موظف است به تعهداتي که سپرده است عمل نمايد . به هر حال صدور هر گونه گواهينامه و تسليم ريز نمرات و دريافت مجوز شرکت مجدددر آزمون ورودي منوط به تسويه حساب دانشجو با مؤسسه ذيربط است.

 

پايان نامه:

 

 

 
- تهيه پايان نامه ، آخرين بخش دوره کارشناسي ارشد است که طي آن دانشجو موظف است ، در يک زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود ، زير نظر استاد راهنما ، به تحقيق بپردازد.
- استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تاييد کميته تحصيلات تکميلي ، از اعضاي هيات علمي مؤسسه يا خارج از مؤسسه با حداقل مرتبه استادياري تعيين مي گردد.

- چنانچه استاد راهنما ، خارج از مؤسسه آموزش عالي انتخاب شود به جاي شرط استادياري داشتن مدرک دکتري الزامي است.

- در رشته هايي که استاديار به تعداد کافي وجود ندارد ، استاد راهنما را مي توان با تاييد کميته تحصيلات تکميلي از بين مربيان برجسته مؤسسه و داراي حداقل 10 سال سابقه کار مفيد آموزشي و پژوهشي انتخاب کرد.

- دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب کند.موضوع پايان نامه پس از تاييد کميته تحصيلات تکميلي قطعيت مي يابد.

- استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و پس از تاييد کميته تحصيلات تکميلي از بين اعضاي هيات علمي يا متخصصان و محققان مربوط انتخاب مي شود.

-ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيات داوران ، متشکل از استاد راهنما ، استاد مشاور و حداقل يک نفر نماينده کميته تحصيلات تکميلي و دو نفر از بين اعضاي هيات علمي يا متخصصان و محققان داخل يا خارج مؤسسه صورت مي گيرد.

 

 

 
-پايان نامه توسط هيات داوران در پنج درجه ارزشيابي شده و به هر درجه نمره اي تعلق مي گيرد و اين نمره در ميانگين کل نمرات دانشجو محاسبه مي شود.

 

 

نمره از 18 تا 20 : عالي
نمره از 16 تا 18 : بسيار خوب

نمره از 14 تا 16 : خوب

نمره از 12 تا 14 : قابل قبول

نمره کمتر از 12 : غير قابل قبول

 

 

 
- دانشجو پس از انتخاب پايان نامه ، تا زماني که آنرا به پايان نرسانده موظف است بر اساس تقويم دانشگاهي در نيمسالهاي بعد نيز براي آن ثبت نام نمايد. چنانچه در مواردي ، پايان نامه از سوي دانشجو ارائه شده ، ليکن بعللي دفاع از آن از طرف استاد راهنماي مربوط ، گروه آموزشي و يا واحد دانشگاهي ذيربط ، با تاخير انجام پذيرد و يا به نيمسال بعد موکول گردد ، نياز به ثبت نام مجدد از سوي دانشجو نمي باشد. در اين حال نمره پايان نامه در آخرين نيمسال تحصيلي ، وارد کارنامه دانشجو مي شود و در ميانگين نمرات او منظور خواهد شد.

 

-  در صورتي که پايان نامه ، از نظر هيات داوران، غير قابل قبول تشخيص داده شود ، دانشجو مي تواند در مدتي که از حداکثر مدت مجاز تحصيل وي تجاوز نکند، پايان نامه خود را کامل و بارديگر درزماني که هيات داوران تعيين مي کنند از آن دفاع نمايد. دانشجوياني که در فرصت تعيين شده نتوانند از پايان نامه خود با موفقيت دفاع کنند از تحصيل محروم شده و مدرکي دريافت نمي کند.

 

- اعطاي گواهي گذراندن واحد هاي درسي دوره به دانشجويي که به هر دليل از ادامه تحصيل باز مي ماند، حسب درخواست دانشجو بلا مانع است.

acheter viagra en ligne livraison 24h acheter viagra en ligne livraison 24h acheter viagra en ligne livraison 24h
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com viagra online bestellen
dokter online viagra viagra pillen kruidvat viagra online shop
coupons for prescriptions drug coupons free printable cialis coupons
discount prescription drug card codesamples.in coupon for prescription
cialis manufacturer coupon 2016 open prescription drugs coupons
new prescription coupon codesamples.in prescription drugs coupon
drug coupon click cialis coupons from manufacturer
cialis coupon 2015 link discount prescriptions coupons
cialis coupon discount coupons for cialis cialis coupon card
cialis 2015 coupon go cialis coupon
viagra 100mg blog.robard.com viagra mire jó
buscopan open buscopan composition
nimodipine indication nimodipine indication nimodipine stroke
digoxin muadili open digoxin nedir
terrasse come2belgrade.com terrassenplatten
aravaca cf go aravaca garden
vibramycine n site vibramycin 100mg
paroxetine paroxetine sandoz paroxetine eg
amoxicilline site amoxicillin trihydrate
amoxicilline amoxicillin bivirkninger amoxicillin trihydrate
motilium chien site motilium et grossesse
kamagra 100mg jaysmith.us kamagra kaufen
lamisil cream reviews go lamisil cream singapore
plavix indicaciones tonydyson.co.uk plavix uso
plavix indicaciones tonydyson.co.uk plavix uso
citalopram hydrobromide 40 mg citalopram hydrobromide 20mg citalopram hydrobromide 40 mg
ribavirin read ribavirin fiyat
ribavirin yan etkileri onlineseoanalyzer.com ribavirin
revista semana revista pronto evista tabletas
tamoxifen kopen tamoxifen citrate tamoxifen nolvadex
buscopan para que serve twodrunkmoms.com buscopan
avelox tablete go avelox nuspojave
seroquel 300 realtycollective.com seroquel 200
buscopan hund buscopan preis buscopan ampullen
cialis discount link cialis walgreen coupon
cialis discount link cialis walgreen coupon
cheap cialis cialis cialis
internet drug coupons lilly cialis coupon free prescription discount cards
internet drug coupons lilly cialis coupon free prescription discount cards
coupon for cialis open free coupon for cialis
trental online buy bvandam.com trental forum

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.