انتخاب واحد نيمسال دوم 94-93

پذیرش دانشجو بدون کنکور

مدارک و ضوابط ثبت نام ورودی جدید

سامانه امور دانشجویی

وام ازدواج دانشجویی

فراخوان طرحهاي پژوهشی و پایان نامه هاي بنیاد

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.